Objednajte si prepravu

TERAZ!

 

telefon-preprava-osob

 

Tel.:

+421 917 807 895

+43 699 1907 5136

 

Email:

slosar.mirko@gmail.com

 

 

PflegeDahoam-opatrovanie-opatrovatelky-rakusko-preprava-betreuung

Bezpečná preprava osôb do krajín EÚ. Preprava opatrovateliek do Rakúska.

Prepravný poriadok a komunikačný manuál

 • Prepravný poriadok dopravcu Júlia Šlosárová – Pflegedahoam
  Srdečne Vám ďakujeme, že využívate našu dopravu. Urobíme všetko preto, aby sme Vašu dôveru nesklamali a aby sme Vás dopravili včas a bezpečne do tepla Vášho domova. Spoločnými silami sa nám to určite vydarí!
  Aby sa cestovanie stalo pre Vás príjemnejším, pohodlnejším a hlavne bezpečnejším, pripravili sme pre Vás tento prepravný poriadok, ktorý je vlastne aj takým komunikačným manuálom.
  Júlia Šlosárová - Pflegedahoam je dopravca, ktorý má na výkon taxislužby udelenú licenciu a náležité povolenia. Dopravca Júlia Šlosárová – Pflegedahoam sa zaoberá osobnou prepravou medzi Rakúskom a Slovenskou republikou.
  Samozrejmosťou prepravy je profesionalita a férorý prístup k zákazníkom, starostlivosť o bezpečnosť prepravy cestujúcich a zabezpečenie maximálneho možného komfortu cestovania. Práva a povinnosti dopravcu, ako aj práva a povinnosti cestujúcich sú uvedené v prepravnom poriadku spoločnosti, ktorý sa automaticky pri uzavretí zmluvy o preprave stáva súčasťou tejto zmluvy v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z.
  Pri preprave sú Vám k dispozícii pohodlné vankúšiky a teplé prikrývky. Podľa prepravného poriadku majú cestujúci právo na prepravu max 1ks cestovnej batožiny do 10 kg a jeden kus príručnej batožiny v cene prepravy. Preprava viacerých kusov batožiny musí byť konzultovaná pre uzavretím zmluvy o preprave a môže byť spoplatnená. Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  Článok I.
  Úvodné ustanovenia
  1. Zmluvou o preprave osôb, pre účely tohto prepravného poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka .
  2. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu Júlia Šlosárová-Pflegedahoam, Okružná 72, Stará Ľubovňa, potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
  3. Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba - nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt – fyzická alebo právnická osoba, zapísaná do obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
  4. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
  5. Cestujúcim  pre účely tohto prepravného poriadku  sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.
    Článok II.
  Vozidlo taxislužby
  Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
  1. Je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla Taxislužby mieste viditeľnom pre cestujúceho.
  2. Je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom Taxi.
  3. Má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradla, netýka sa to vozidiel taxislužby používaných na prepravu skupiny cestujúcich, ktorý zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. 1.strana
  4. Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ Taxislužby zriadil, inak telefónnym číslom vodiča alebo prepravcu.
  5. Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku.
  6. Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.
  Článok III.
  Povinnosti dopravcu
  Všeobecné povinnosti dopravcu podľa zákona o cestnej doprave:
  1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
  2. Označiť prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom
  3. V súlade so Zákonom o doprave č. 56/2012 Z.z. § 30 ods. 1 písm.e/ je dopravca Júlia Šlosárová - Pflegedahoam poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe,  ako aj zodpovednosť z  činnosti osádok vozidiel cestujúcim,  a tretím osobám.
  4. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a  vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi,  potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného. Potvrdenia môžu byť po dohode s cestujúcimi vydané pred uskutočnením prepravy. Vozidlá taxislužby používané na prepravu skupiny cestujúcich, môžu vyberať cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy
  5. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
  6. Zabezpečiť, aby v prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelených povoleniach.
  7. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.
 • Článok IV.
  Nakladanie s nájdenými vecami
  1. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.
  2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
  3. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.
   
  Článok V.
  Zodpovednosť
  1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 2.strana
  2. V prípade, že došlo k neodvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
  a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
  b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
  3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
  Článok VI.
  Reklamácie, sťažnosti, škoda
  1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.
  2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.
  3. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou chce podať sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
  4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
  5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
  6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
  7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode.
  8. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku, preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.
  Článok VII.
  Mimoriadna udalosť
  1. Za mimoriadnu udalosť pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:
  a) dopravná nehoda,
  b) požiar vozidla,
  c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
  2. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
  a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
  b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU, 3. strana
  c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
  d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
  3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
  a) ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
  b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,
  c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.
   
  Článok VIII.
  Preprava batožiny
  1. Každý cestujúci s nárokom na miesto (cestujúci prepravovaný autami dopravcom Júlia Šlosárová - Pflegedahoam má nárok na prepravu batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijme bezplatne k preprave je daná cieľom trasy a kapacitou vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny a 1 ks cestovnej  batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 10 kg.
  Druhy batožiny:
  a.) Príručná batožina – batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim v priestore pre cestujúcich vozidla.
  Ako príručná batožina sa pre účely tohto prepravného poriadku rozumie:
  -malá kabelka, prípadne taška na dokumenty
  -kabát
  -dáždnik, prípadne palica
  -fotoaparát, videokamera, laptop, tablet, smartfón, alebo mobilný telefón
  -barle, alebo ortopedické prístroje pre invalidných cestujúcich
  b) Cestovná batožina – batožina prepravovaná oddelene od cestujúceho, alebo mimo priestoru pre cestujúcich, v priestore  určenom na tento účel dopravcom. Cestovná batožina má byť vhodným spôsobom uzamykateľná.(napr. batožina so zipsovým uzáverom by mala mať visiaci zámok. V prípade zisteného neoprávneného otvorenia batožiny, ktorá nebola uzamknutá, nebude možné takúto reklamáciu uznať. Každá batožina musí byť označená menovkou s menom a priezviskom, adresou, prípadne telefónnym číslom. Všetky cenné a osobné predmety (napr. šperky, predmety z drahých kovov, fotoaparáty, videokamery, peniaze, doklady, smartfóny, tablety, lieky, krehké predmety a pod.) sú prepravované ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich. Dopravca Júlia Šlosárová – Pflegedahoam nenesie zodpovednosť za cenné predmety prepravované v cestovnej batožine. Pre lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s batožinou a minimalizáciu rizika prípadného poškodenia je potrebné, aby batožina zabezpečovala priestrannosť, ľahkosť a zároveň dostatočnú pevnosť a nepremokavosť. Zároveň sa odporúča, aby si cestujúci zabezpečil vhodným spôsobom batožinu pred poškodením. (napr. obalením ochrannou fóliou)
  2. Batožina vylúčená z prepravy.
  Batožina  alebo veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravy, osôb, alebo majetku a ďalej
  batožiny a veci, ktoré by mohli byť počas prepravy poškodené, alebo ich obal je nevyhovujúci.
  4.strana
  Predmety, ktorých preprava je zakázaná: stlačené plyny, žieraviny, výbušniny, náboje, potreby k ohňostroju, ktoré sú ľahko zápalné, horľaviny tekuté a pevné, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, jedy, narkotiká a pod.
  Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o povahe a obsahu batožiny. Ak cestujúci nie je prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je zamestnancom dopravcu, batožinu otvoriť. Ak pokladá túto batožinu za nebezpečnú, alebo obsahuje predmety vylúčené z prepravy, alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim, je oprávnený batožinu k preprave odmietnuť.  Z prepravy je vylúčená aj batožina nad 10 kg/kus, pokiaľ sa nedohodnú dopravca a cestujúci inak.
   
  Článok IX.
  Preprava  živých zvierat
  Živé zvieratá sa prepravujú za nasledujúcich podmienok:
  Zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 15r. Musí byť prepravované v pevne uzavretej klietke, alebo prepravnom boxe, ktorý si cestujúci musí zabezpečiť sám. Zviera sa prepravuje prevažne v priestore pre batožinu.
  Domáce zviera môže byť prepravované aj v priestore pre cestujúcich za nasledujúcich podmienok:
  -v priestore pre cestujúcich môže byť maximálne jedno zviera
  -vodič vozidla a ani cestujúci nesmú mať námietky
  -ani jeden z rozmerov schránky so zvieraťom nesmie presiahnuť rozmery 30x40x40
  -zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim (hluk, zápach) a je pevne uzatvorené v klietke, alebo prepravnom boxe.
  Pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,  je spolu s cestujúcim prepravovaný bezplatne.
  Článok X.
  Tarifa
  Základná tarifa  cestovného je 0,10 Eur/km.
  Článok XI.
  Storno objednávky na prepravu a poplatky
  Cestujúci, ktorý chce zrušiť objednávku prepravy, môže tak urobiť bez udania dôvodu s nasledujúcimi podmienkami:
  1. Ak cestujúci stornuje objednávku 72 hod a viac pred nástupom na cestu nie je mu zarátaný žiadny storno poplatok
  2. Ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 72 h pred nástupom na cestu je mu zarátaný  25%-tný poplatok z ceny cestovného
  3. Ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 3 hod pred nástupom na cestu je mu zarátaný 100%-ný poplatok z ceny cestovného.
  Článok XII.
  Záverečné ustanovenie
  Prepravný poriadok bol spracovaný v súlade so Zákonom č. 56/2012 Z.z. O cestnej doprave, Zákonom č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke, Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho Zákonníka. Účinnosť nadobúda dňom zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle. 5.strana
  Slovo na záver, komunikačný manuál:
 • Vodičovi vkladáte do rúk svoj život a dôveru. Aby mohol podať maximálny výkon, musí sa na to sústrediť. Z uvedeného dôvodu prosím neriešte s vodičom logistiku. Prípadné námietky napíšte v Knihe prianí a sťažnosti, prípadne naneste na vedúceho dopravy: Júlia Šlosárová – Pflegedahoam.
 • Rešpektujte prosím pokyny vodiča. Frekvenciu a dlžku jednotlivých prestávok ponechajte prosím na jeho rozhodnutí. Vodič a dopravca sa snažíme pripravovať logistiku tak, aby ste nemuseli spoznávať krásy Slovenska a Rakúska. Bohužiaľ, nie vždy a za každých okolností sa dá vyhovieť všetkým prepravovaným cestujúcim. Prosím pochopte aj iné kolegyne, ktoré bývajú mimo Vašej trasy. Aj oni chcú ísť domov. Na budúce sa v ich situácii môžete ocitnúť Vy. Dostanete kolegyňu – striedačku mimo trasy a musíte sa prepraviť s kolegyniným prepravcom.
  Vždy je to len o vzájomnom pochopení.
  Ďakujeme za pochopenie
  Šťastnú cestu želá dopravca Júlia Šlosárová – Pflegedahoam a Team

 

 

7.strana

 • pravidelná preprava osôb do Rakúska každý utorok na trasách

Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Spišská Nová Ves - Poprad - Žilina - Trenčín - Trnava - Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava
Wien - Krems - Melk - Amstetten - St.Poelten - Styer - Linz - Wels - Efferding - Gmunden a okolie týchto miest. 

 • nepravidelná preprava osôb do vami zvolenej destinácie
 • nepravidelná preprava na rôzne slávnostné príležitosti či služobné cesty, školenia a dovolenky
 • dopravu na letiská a podobne
 • Pri preprave je Vám k dispozícii denná tlač, pohodlné vankúšiky a v zime teplé deky ;-)                          

preprava opatrovateliek do rakuska   preprava opatrovateliek rakusko   preprava rakusko pflegedahoam opatrovatelky

 

A samozrejmosťou je skvelý zákaznícky servis, ochotný a usmiaty personál

 

osobna-preprava-eu-opatrovatelky-rakuskoosobna-preprava-eu-opatrovatelky-rakusko-cena-2

V ktoré dni cestujete do Rakúska? 

 

facebook-opatrovatelky-rakusko-preprava-osob-eu

 

google-plus-one-logo-preprava-opatrovatelky-rakusko

 

Prepravný poriadok a komunikačný manuál